Nu sätter vi principerna för utvecklingen av transportinfrastrukturen3258eb7f c9fe 467d baf3 be3f4303ffa6

En väl fungerande infrastruktur är avgörande för att Sverige ska fungera och tillväxten ska öka. Det handlar om en bättre vardag för miljontals resenärer och tusentals företag. En växande ekonomi kräver fungerande infrastruktur så att man kan komma till jobbet i tid och företag kan transportera varor.

Men i decennier har underhållet av Sveriges vägar och järnvägar nedprioriterats. Det har lett till att Sverige har en rekordstor underhållsskuld som skapar stora problem i vardagen för vanliga resenärer och den viktiga industrin. Detta har skapat en situation där kapaciteten, trafiksäkerheten och tillgängligheten blir sämre, när skador, förseningar och störningar ökar.

Våra fyra partners är överens om att underhållet av det svenska väg- och järnvägsnätet måste stärkas. Vi genomför därför en omstrukturering av infrastrukturpolitiken. I december förra året meddelade våra fyra partier att vi utökat samarbetet inom Tidöavtalet till att även omfatta den kommande infrastrukturpropositionen som regeringen planerar att lägga fram till riksdagen i höst. Denna proposition är omfattande och kommer att sätta ramarna för hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas fram till 2037.

Idag kan vi presentera en ny överenskommelse om principer och övergripande prioriteringar som ska ligga till grund för utvecklingen av propositionen. Den kommer att baseras på följande fem principer:Hela Sverige måste arbeta. Människor runt om i landet behöver kunna ta sig till jobbet, företag att utföra viktiga transporter och föräldrar att köra sina barn till träning eller skola. Transportsektorn behöver utvecklas för att bidra till klimatförändringarna. Detta bör ske genom en elektrifiering av transportsektorn, men också genom ökad användning av fossilfria bränslen och ökad effektivitet.Ta hand om det transportsystem vi har och prioritera underhållet. På många håll i landet är infrastrukturen redan en flaskhals för jobb och tillväxt. Att vårda och underhålla befintlig infrastruktur är en tydlig prioritet för våra fyra partners. Detta då infrastrukturen redan är eller riskerar att bli en flaskhals för jobb och tillväxt till följd av att underhållet av vägar och järnvägar har varit bortprioriterat i decennier.

Åtgärderna måste säkerställa att infrastrukturen fungerar och återvinna det försenade underhållet. Det är viktigt att underhållsarbetet utförs effektivt och med så lite störningar som möjligt för trafiken. Därför behöver nya affärsupplägg utvecklas genom bättre upphandlingsmodeller i samarbete mellan Trafikverket och entreprenörerna.Investeringar i ny infrastruktur ska fokusera på arbetspendling och godstrafik. Samtidigt som utökat underhåll prioriteras krävs investeringar i ny och ekonomiskt effektiv infrastruktur. Förutsättningar för resor till arbete och utbildning samt företagstransporter ska prioriteras vid nysatsningar på väg och järnväg. Transportsektorn behöver utvecklas för att bidra till klimatförändringarna. Infrastrukturplaneringen behöver därför ta hänsyn till den övergripande förändringen, t.ex. genom att möjliggöra utbyggnad av laddinfrastruktur, vägtransporter med längre och tyngre fordon och effektivare järnvägstransporter

Vid prioritering av nya åtgärder som ska ingå i den nationella planen för första gången ska samhällsekonomisk bärkraft vara vägledande. Här behövs ett nationellt och trafikklassövergripande perspektiv. Samverkansparterna framhåller vikten av ett helhetsperspektiv, tvärmodalt perspektiv för ett väl fungerande, långsiktigt hållbart och pålitligt transportsystem. Både flyget och sjöfartens kopplingar till det övriga transportsystemet bör förbättras. Samverkansparterna ser ett behov av att flyget finns i hela landet och sjöfartens förmåga att transportera större godsvolymer behöver stärkas.

Sveriges NATO-medlemskap ställer också nya krav på infrastrukturen. Transportsektorn behöver därför utveckla och stärka sin förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid olika typer av fredstida kriser och vid höjd beredskap eller krig.Effektiv implementering och god kostnadskontroll. Investeringar i ny infrastruktur behöver göras på ett kostnadseffektivt sätt för att skapa så stor samhällsnytta som möjligt. Kostnadsuppskattningar behöver vara väl underbyggda och god budgetdisciplin upprätthålls så att kostnadsuppskattningarna inte överskrids.

Regeringen kommer även fortsättningsvis att noga följa och vid behov styra det arbete som inletts för att uppnå en bättre kostnadskontroll. Därför kan beslutade åtgärder med stora kostnadsökningar eller försämrade förutsättningar för genomförandet behöva analyseras separat och eventuellt omprövas. Det är viktigt att standardhöjande åtgärder också bedöms utifrån samhällsekonomisk effektivitet.Nya möjligheter till alternativ finansiering måste prövas. Möjligheten till finansiering utöver bidrag och avgifter ska aktivt prövas i det fortsatta arbetet för vissa åtgärder som kan anses lämpliga. En förutsättning för alternativa finansieringsformer är att de kan leda till ett snabbare och mer kostnadseffektivt genomförande eller att fler projekt kan genomföras inom en viss tidsram än vad som annars hade varit fallet.

Nya produktionslayouter och verksamhetsformer, till exempel en implementering i företagsform, ska också testas för detta ändamål. Ökade inslag av offentlig-privat samverkan och privat medfinansiering men även medfinansiering från EU och Nato är viktiga komplement och Sverige måste arbeta aktivt för att söka medfinansiering för infrastrukturprojekt från EU och Nato.

När våra fyra samarbetspartier överlämnar propositionen till riksdagen i höst är det dessa principer som ska ligga till grund. Syftet är att forma ett robust och effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem där människors vardag fungerar och företag lönsamt kan fortsätta driva och utveckla sin verksamhet.

Andreas CarlsonInfrastruktur- och bostadsminister (KD)

Elisabeth SvantessonFinansminister (M)

Thomas Morellvice ordförande i trafiknämnden (SD)

Helena Gellermanledamot i trafiknämnden, (L)

Lämna ett svar