EU-parlamentarikernas chans att sätta tillväxt på EU-agendan461841bf e3a5 41e3 9dd3 7dc201d6f18e

Veckorna fram till att Europaparlamentet samlas och röstar om Ursula von der Leyen som ordförande för den mäktiga Europeiska kommissionen för de kommande fem åren domineras av förhandlingar med parlamentsledamöter (för att få dem att ge dem sitt stöd) om hennes så kallade politik riktlinjer, som kommer att ligga till grund för hennes politiska agenda. Ett stort fokus i dessa förhandlingar kommer att ligga på ekonomin och EU:s konkurrenskraft.

EU:s svaga ekonomiska utveckling och stora statliga stöd från Kina och USA har fått EU:s politiker och EU-kommissionen att agera. I våras hamnade den tidigare italienska premiärministern Enrico Letta i en rapport med flera drastiska åtgärder för att komma till rätta med brister på den inre marknaden och Europas konkurrenskraft under de kommande fem åren.

En av huvudfrågorna i rapporten är hur nya industrisatsningar ska samfinansieras inom EU genom gemensamma lån eller privat finansiering, snarare än att varje medlemsland delar ut statligt stöd, vilket snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

Den rapporten kommer nu i sommar att kompletteras med en annan ekonomisk rapport som den tidigare ECB-chefen och italienska premiärministern Mario Drahi kommer att presentera inom kort. Hans rapport handlar om hur konkurrenskraften ska stärkas i EU. Dessa två betänkanden lägger grunden för den lagstiftningsagenda och diskussion som kommer att prägla den kommande mandatperioden. Därför är det oerhört viktigt att de svenska riksdagsledamöterna försöker få strategiska positioner i utskotten som är avgörande för att maximera nyttan för svensk ekonomi och tillväxt.Frihandel – grunden för tillväxt. Den nuvarande globala situationen med höjda handelstullar, protektionism och avglobalisering utmanar EU:s grundläggande principer. Sverige, med sin starka exportberoende ekonomi, påverkas särskilt av dessa förändringar. Förmågan att agera enat mot yttre hot och skydda sina ekonomiska intressen är avgörande. Genom att stärka den inre marknaden och ha fler handelspartner kan EU minska sin sårbarhet för globala störningar. En stabil ekonomisk politik och en stabil euro gynnar Sverige. Tillsammans med regeringen i fullmäktige har svenska parlamentariker en nyckelroll i att arbeta för fler frihandelsavtal och motverka handelshinder, vilket är avgörande för att våra företag ska kunna konkurrera globalt. Dessutom bör ett snabbt och rättvist genomförande av EU:s post-pandemiska återhämtningsplan drivas på för att stärka unionens ekonomiska stabilitet.Regelförenklingar för företag bör prioriteras – särskilt för små och medelstora företag. Små och medelstora företag (SMF) utgör 99 procent av alla företag i Sverige och står för en betydande del av sysselsättningen. Dessa företag möter ofta utmaningar när det gäller att följa EU:s regelverk och byråkrati. Svenska riksdagsledamöter bör därför driva på förenklingar som gör det lättare för små och medelstora företag att bedriva verksamhet. Enligt en rapport från Tillväxtverket 2022 är överreglering ett hinder för 36 procent av små och medelstora företag, vilket visar på behovet av att minska den administrativa bördan. Detta är avgörande för att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften för svenska företag.Digitalisering och innovation är nyckeln till tillväxt. Digitaliseringen är avgörande för Sveriges framtid inom EU. En stark digital ekonomi kan bidra till ökad tillväxt. Sverige ligger i framkant men måste fortsätta satsa på digital infrastruktur och kompetens. De svenska riksdagsledamöterna behöver arbeta för att ta ytterligare steg för att realisera en gemensam digital marknad inom EU med innovation i centrum, vilket kan ge våra företag bättre möjligheter att konkurrera internationellt. Det behövs bättre digital infrastruktur samt stöd för forskning och utveckling inom framväxande teknologier som AI och 5G, vilket direkt påverkar tillväxt och produktivitet i näringslivet.Geopolitik och försvarssamarbete i fokus. Ökad geopolitisk oro och säkerhetshot gör att säkerhet och försvar är viktigare än någonsin. EU:s roll för att samordna säkerhetspolitiska insatser och försvarssamarbete är avgörande. Ett starkt säkerhetssamarbete inom EU bidrar till stabilitet och säkerhet.Fortsatt ambitiös klimatlagstiftning nödvändig. I det nya EU-parlamentet har partierna med klimat- och miljöprofil backat. Men den gröna omställningen är en konkurrensfördel för Sverige och de svenska representanterna har stor möjlighet att göra skillnad. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och det är avgörande att vi fortsätter att driva på för en ambitiös klimatlagstiftning inom EU. Systemet för handel med utsläppsrätter behöver byggas ut och incitamenten för företag att investera i hållbar teknik och främja internationellt samarbete för klimatfinansiering behöver stärkas.

I en tid av geopolitisk osäkerhet och ekonomiska utmaningar är det viktigare än någonsin att vi arbetar tillsammans för en säkrare och mer hållbar framtid.

För att Sverige som land ska dra maximal nytta av parlamentsledamöternas inflytande i EU bör de fokusera på de nyckelområden som jag har skisserat. Dessa områden är avgörande för vårt lands framtida tillväxt och produktivitet och säkrar därmed den gemensamma välfärden under lång tid framöver.

Våra EU-politiker och regering måste se till att vi får maximal nytta av vårt medlemskap i EU för att främja vår långsiktiga välfärd och säkerhet. Genom att samverka på ett samordnat sätt i, regering, riksdag, myndigheter, riksdag, utredning och näringsliv med konkreta svenska förslag till åtgärder kan vi stärka svensk tillväxt och produktivitet, vilket gynnar hela vårt samhälle.

Shoka Åhrmansparekonom och strateg på SPP.

Lämna ett svar