Hitta en rättvis lösning – gör omtag i vägfrågan i Leksand! – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Underhållet av Leksands by- och tätortsvägar har varit underfinansierat i åratal. En underhållsskuld har byggts upp och uppgår till 326 miljoner kronor, vilket motsvarar 490 miljoner kronor i privat bruttointäkt före skatt! Hur denna skuld utvecklades beskrivs i rapporten “Drift- och underhållskostnader för 33 mil kombinerad väg i Leksand”.

Renoveringsbehoven kan betalas successivt av på ett planerat, rättvist och kostnadseffektivt sätt om det finansieras av alla som bor i eller äger fastigheter i Leksand, via kommunalskatten och kommunal fastighetsskatt. Eller så kan kostnaderna för renoveringarna och underhållet vältras över på några av dem som råkar bo närmast de sämst underhållna vägarna, medan andra går helt eller delvis gratis. Den senare uppsättningen blir orättvis och överlag dyrare och resulterar i ineffektiv väghållning i Leksand.
Är det rätt att överföra underhållskostnaderna till endast en del av de boende i Leksand, eller ska vi stå för våra gemensamma infrastrukturkostnader tillsammans?

Annons

Annons

Minoritetsregeringen i Leksand vill bort från den kommunala väghållning vi haft sedan 1972/1973 genom att lämna över ansvaret till 40–50 nybildade vägföreningar där kommuninvånarna ska ta det juridiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret. Dessutom ska de boende själva finansiera avgiften till Lantmäteriet när de genomför handläggningen på uppdrag av kommunen. Hittills har förfarandet kostat över 15 miljoner kronor och slutnotan blir betydligt högre om detta fortsätter. Avgifterna skapar inget vägunderhåll utan handlar bara om pengar som försvinner från de boende och Leksand.

Utmärkande för Leksand från andra kommuner och staten, är att man vill frångå principen att den som ansvarat för en väg ska uppdatera den till rätt standard, innan man lämnar över den till en ny ansvarig. De vill därför lämna över vägarna i “befintligt skick”. Det gör ingen annan heller!
En rad motioner från Leksands majoritetspartier vill se över vägfrågan. I kommunallagen står att “En motion eller medborgarförslag ska om möjligt vara beredd på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.” Trots att halva mandatperioden nästan gått har minoritetsregeringen hittills vägrat att stoppa eller pausa handläggningen och de har inte låtit kommunfullmäktige genomföra en demokratisk omröstning!
Nästa fullmäktigemöte är den 23 september så nu har kommunstyrelsens Sebastian Larsson (M), Viktor Zackrisson (S) och Karin Mikkonen (C) hela sommaren på sig att förbereda en demokratisk omröstning, alternativt kontaktar de majoritetspartierna för att diskutera en rättvis lösning som hela Leksand kan leva med. De måste vara helt säkra på en sak – det här problemet kommer inte att försvinna av sig själv!

Annons

Annons

Det finns ett tydligt och lagligt alternativ till nuvarande process. I listan nedan kommer formuleringen i punkterna 1 och 4–6 ordagrant från den av de motioner som Leksands största parti, Bygdepartiet, lämnade för beslut i kommunfullmäktige:

1. Leksands kommun återkallar sin ansökan om vägbygge för de områden där beslut om GA ännu inte fattats av lantmäteriet.
2. Kommunens nuvarande ansvar för väghållningen utvidgas till att gälla även efter den 1 juni 2025.
3. Upprätta en väghållningsplan för hela kommunen, så att underhållsinsatser i framtiden kan ske på ett kostnadseffektivt och planerat sätt och där de behövs som mest.
4. Leksands kommun ersätter administrationskostnaderna för bildande av GA till alla fastighetsägare där beslut om bildande av GA redan har fattats av lantmäteriet.
5. Ändra befintliga detaljplaner till kommunalt ägande av de vägar som kommunen sedan 1973 har väghållningsansvar för.
6. Upprätta detaljplaner för vägområden/byar som inte redan ligger inom detaljplan och införa kommunalt ledarskap inom dessa detaljplaner.

Peo Nordlöf, nationalekonom från Siljansnäs i Leksand

Peo Nordlöf, nationalekonom från Siljansnäs i Leksand.Peo Nordlöf, nationalekonom från Siljansnäs i Leksand.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Privat

Lämna ett svar