Stor energipotential för näringslivet med smarta lokala elnätcf6aa41c 917b 4e49 8cae 01bab717efe5

OECD-ländernas energiorgan IEA påpekar att världen är i slutet av fossilbränsletiden. Det innebär att vi alla måste förbereda oss för nästa fas då både produktion och distribution av el ska ske i nya former.

De globala framtidsmöjligheter som den nya eran för med sig diskuteras över hela världen. Men vad fler och fler människor nu inser är att mycket av nyckeln till att frigöra potentialen i denna övergång ligger lokalt hos näringslivet och politiken.

I linje med tekniksprången har EU-kommissionen bedömt att medlemsländerna tillsammans behöver investera över 3 000 miljarder kronor i smarta batterilösningar under det kommande året, utöver alla nödvändiga nätverksinvesteringar.

Faktum är att det lokala nätbolaget kan skapa kraft och energikapacitet utan tidskrävande och kapitalkrävande investeringar genom att istället köpa kapacitet från ett energilager och endast betala för de timmar som batterilagret används. Detta öppnar upp det lokala nätverket för större flexibilitet till nytta för medborgare och företag. Batterilagerägaren ansvarar för investeringen i övrigt.

Här finns stora frihetsgrader för innovation som rymmer nya fossilfria produktionstekniker, som sol- och vindkraftsparker, i samband med batterilagring och även andra lagringsmetoder. Allt är kopplat till nya optimeringssystem.

För att bekräfta detta “Optimeringens era” ger öppningar för smarta nät med en säkrare lokal elförsörjning. Med hjälp av batterilagring kan det lokala elnätsföretaget balansera både topp- och baslast i nätet över dygnets alla timmar. Men genom att samarbeta med grannkommuner, och använda den nya tekniken för att koppla upp, optimera och bättre utnyttja den lokala elnätskapaciteten, uppnås både nätnytta och medborgarnytta.

Det innebär att produktion och distribution av el kommer att ske i alltmer lokala och regionala ekosystem. När staten nu planerar nödvändig försörjning av mer förutsägbar kraftproduktion kan den lokala nivån på motsvarande sätt rusta Sverige för den fossilfria energiomställningen.

Fördelarna med de det finns flera lokala insatser. Om en kommun ska lyckas etablera nya näringar på orten behövs tillgång till en större kapacitet för momentan elförsörjning. För att snabbt uppnå detta är det ekonomiskt lönsamt för kommuner som ligger geografiskt nära varandra att samarbeta kring smarta elnät.

Ett aktuellt exempel är Skaraborg där flera kommuner har etablerat batterilager i det lokala nätet som kan balansera topp- och baslast över dygnets timmar. Företaget VänerEnergi har tillfört ny batterikapacitet på totalt 3,3 MW på plats i Töreboda och Mariestad. Det finns en gemensam vision i regionen att successivt koppla ihop de lokala nätverken.

Om man optimerar näten kan man inte bara vara med och konkurrera om framtidens jobb, de inblandade kommunerna slipper också dyra avgifter som genereras från regionnäten när kapaciteten på momentan elförsörjning inte räcker till.

Genom att använda den gemensamma kapaciteten blir det socialt lönsamt och kommunerna kan använda skattepengarna till andra ändamål än att bygga ut elnäten. Timmarna av batterier som gör näten flexibla och smarta betalas över driftsbudgeten, medan investeringen i batteriet tas av den part som sätter upp batterilagret.

Men det finns fler goda exempel på kommuner som ligger i framkant. I Skellefteå används lagringsmediet vätgas i den nya experimentvillan “Zero Sun”, som bygger på samspelet mellan bränslecell, batteri och solkraft. På sommaren lagras överskottet i batterier och överskottet av selen genererar vätgas.

I Malung – Sälen, Ludvika och Avesta samt i Hammarby Sjöstad och Uppsala ser vi hur motsvarande idéer om ett optimerat elnät växer fram. Exemplen ökar. Gemensamt för dem är ett gott lokalt ledarskap som kan bryta ny mark. Här omsätts de tekniska genombrotten till förutsättningarna för den egna platsen.

Ett Sverige det utnyttjar den nya erans potential kan erbjuda inspirerande skyltfönster med testbäddar för en omvärld som letar efter nya verklighetslösningar för allt smartare nätverk.

Christer Asplundtidigare affärschef Stockholm, rådgivare Recap Energy

Stefan Sterntidigare utrikesminister för energi, rådgivare Recap Energy

Lämna ett svar